Back to top

ZAPOČELA IZRADA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija

Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na svojoj 8. sjednici, održanoj 31. svibnja 2022. godine, donijela je Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 18229). Odlukom je utvrđena pravna osnova, razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, ciljevi i polazišta, popis sektorskih strategija, planova i studija, način pribavljanja rješenja, popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade i dr.

Stručni izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

Odluka se može pogledati OVDJE.


PPBPZ.jpg


Za Plan će se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti prirode te pripadajućih podzakonskim aktima provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u sklopu kojeg će se provesti i postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a sve temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti (KLASA: UP/I-325-03/22-05/26, URBROJ: 517-10-2-3-22-2 od 11.04.2022. god.)

Župan Brodsko-posavske županije dana 01. lipnja 2022. godine donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije.

Odluka dostupna OVDJE.