Početna Djelatnost
Djelatnost

Djelatnost zavoda je:

  • izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,

  • izrada izvješća o stanju u prostoru županije,

  • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,

  • pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

  • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenje dokumenata prostornog uređenja u skladu s zakonom,

  • izrada prostornih planova uređenja velikog grada, gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnosti Ministarstva ili Županijskog poglavarstva,

  • obavljanje stručnih-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako je obavljanje tih poslova Zavodu povjereno od nadležnog Ministarstva ili Županijskog poglavarstva.