Back to top

Vijesti

4ID
PPUO
SIBINJ

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 15313., 6517., 11418., 3919., 9819. i 6723.) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA: 350-01/2301/01; URBROJ: 2178-8-03-24-48 od 15.05.2024. godine) objavljuje se: JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sibinj objavljuje se .

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ

Javna rasprava će se održati u razdoblju: od 20. svibnja 2024. do 31. svibnja 2024. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 27.svibnja 2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 31. svibnja 2024. godine i to na slijedeći način:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Sibinj, 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

Prijedlog plana dostupan je ovdje

Više...
6. izmjene i dopune
PPUO
Cernik

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:351-02/22-01/1 URBROJ:2178-16- 02-24-/03-25 od 19.03.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25.ožujka 2024. do 09.travnja 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 05. travnja 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Cernik, Frankopanska ul 117, Cernik.

Primjedbe i prijedlozi na 6. Izmjene i dopune PPUO Cernik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Cernik, Frankopanska ul. 117. 35404 Cernik.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/6ID_CERNIK_PP.zip

Više...
5. izmjene i dopune
PPUO
JAVNA RASPRAVA
STARO PETROVO SELO

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-02/22-01/01 URBROJ:2178-23- 01-23-41 od 17.01.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARO PETROVO SELO

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 29. siječnja 2022. do 13 veljače 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 08. veljače 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, Staro Petrovo Selo.

Primjedbe i prijedlozi na 5. Izmjene i dopune PPUO Staro Petrovo Selo. mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 350420 Staro Petrovo Selo.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/5ID_PPUO_Staro_Petrovo_Selo.zip

Više...
6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Usvojeni Plan
Pročišćeni tekst

Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na svojoj 21. sjednici, održanoj 11. prosinca 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 332022).

Pročišćeni tekst Prostornog plana Brodsko-posavske županije objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 01/2024.

Pročišćeni tekst Prostornog plana Brodsko-posavske županije, odredbe za provođenje i važeći kartografski prikazi dostupni su ovdje.

Više...
6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija

Dana 11. listopada 2023. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održano je javno izlaganje o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš.

Javna rasprava o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateške studije utjecaja plana na okoliš traje do 19. listopada 2023. godine te sve prijedloge, primjedbe i mišljenja mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, odnosno elektronski na email: ljcuric@bpz.hr (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 6. IiD PP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave.

Prijedlog 6.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni su na poveznici

Više...
6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Javna rasprava
6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Javna rasprava

Javni uvid i javna rasprava Prijedloga 6. IID PP BPŽ i Strateške studije provoditi će se u trajanju od trideset (30) dana, od 19. rujna do 19. listopada 2023. god.

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Prijedlogu 6. IID PP BPŽ i Strateškoj studiji, dana 11. listopada 2023. god., s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1.

Prijedlog 6. IID PP BPŽ, Strateška studija i Netehnički sažetak se stavljaju na javni uvid s danom početka javne rasprave u prostorijama Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, a biti će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (www.bpzzpu.hr).

Više...
Panel rasprava
Stanje u prostoru
Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kao jedan od panelista sudjelovao je na panel raspravi „Praćenje i izvještavanje o stanju u prostoru“ koja je održana u utorka 20. lipnja 2023. godine u Rijeci u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavoda za prostorni razvoj. Više...
Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ
Sukladno provedenom javnom natječaju, a temeljem članka 26. stavak 5. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313, 6517, 11418, 11418, 3919 i 9819), članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 7693, 2997, 4799, 3508, 12719 i 15122) i članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 080-09/23-01/45, URBROJ: 531-03-1-1-23-2 od 17. travnja 2023., Župan Brodsko-posavske županije donio je Odluku o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kojom je za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije imenovan Matej Badrov, mag.ing.aedif. Više...
Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ

Javni natječaj za prijem u Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m).

Natječaji objavljeni u NN 242023 dana 01.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

U natječaju Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m), objavljenom u Narodnim novinama br. 24 od 1. ožujka 2023. br. 1044, u rubrici Natječaji za radna mjesta, pogrešno je navedeno ime objavitelja natječaja koje ispravno glasi: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Ispravak potpisa objavljeni u NN 262023 dana 03.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

Više...
Dunav-Sava
Studija zaštite
Lonsko polje
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije na temelju potpisanog Sporazuma sa Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o obavljanju stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja, započeo je izradu Studije zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od Lonjskog polja do planiranog Višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Više...
6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na svojoj 8. sjednici, održanoj 31. svibnja 2022. godine, donijela je Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 1822). Odlukom je utvrđena pravna osnova, razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, ciljevi i polazišta, popis sektorskih strategija, planova i studija, način pribavljanja rješenja, popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade i dr. Više...