Back to top

Vijesti

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:351-02/22-01/1 URBROJ:2178-16- 02-24-/03-25 od 19.03.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25.ožujka 2024. do 09.travnja 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 05. travnja 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Cernik, Frankopanska ul 117, Cernik.

Primjedbe i prijedlozi na 6. Izmjene i dopune PPUO Cernik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Cernik, Frankopanska ul. 117. 35404 Cernik.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/6ID_CERNIK_PP.zip

5. izmjene i dopune
PPUO
JAVNA RASPRAVA
STARO PETROVO SELO

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-02/22-01/01 URBROJ:2178-23- 01-23-41 od 17.01.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARO PETROVO SELO

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 29. siječnja 2022. do 13 veljače 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 08. veljače 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, Staro Petrovo Selo.

Primjedbe i prijedlozi na 5. Izmjene i dopune PPUO Staro Petrovo Selo. mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 350420 Staro Petrovo Selo.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/5ID_PPUO_Staro_Petrovo_Selo.zip

6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Usvojeni Plan
Pročišćeni tekst

Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na svojoj 21. sjednici, održanoj 11. prosinca 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 332022).

Pročišćeni tekst Prostornog plana Brodsko-posavske županije objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 01/2024.

Pročišćeni tekst Prostornog plana Brodsko-posavske županije, odredbe za provođenje i važeći kartografski prikazi dostupni su ovdje.

Dana 11. listopada 2023. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održano je javno izlaganje o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš.

Javna rasprava o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateške studije utjecaja plana na okoliš traje do 19. listopada 2023. godine te sve prijedloge, primjedbe i mišljenja mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, odnosno elektronski na email: ljcuric@bpz.hr (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 6. IiD PP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave.

Prijedlog 6.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni su na poveznici

Javni uvid i javna rasprava Prijedloga 6. IID PP BPŽ i Strateške studije provoditi će se u trajanju od trideset (30) dana, od 19. rujna do 19. listopada 2023. god.

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Prijedlogu 6. IID PP BPŽ i Strateškoj studiji, dana 11. listopada 2023. god., s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1.

Prijedlog 6. IID PP BPŽ, Strateška studija i Netehnički sažetak se stavljaju na javni uvid s danom početka javne rasprave u prostorijama Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, a biti će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (www.bpzzpu.hr).

Kako do nas