Back to top

Djelokrug rada

Djelokrug rada

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije obavlja stručne poslove prostornog uređenja za Brodsko-posavsku županiju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), Odlukom o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i Statutom.

U okviru svog djelokruga obavlja osobito slijedeće poslove:

 • izrada, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, (Prostorni plan županije, Urbanistički plan uređenja županijskog značaja)
 • izrada izvješća o stanju u prostoru,
 • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru ovlasti
 • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja ,
 • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (Prostorni planovi uređenja općine/grada, Generalni urbanistički planovi grada Slavonskog Broda i Nove Gradiške , Urbanistički planovi uređenja lokalne razine kao i drugi prostorni planovi lokalne razine nastali na temelju dosadašnje regulative),
 • drugi poslovi u skladu s Zakonom i Statutom Zavoda.
 • Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.
Djelokrug rada

Ravnatelj

Ravnatelj

Odlukom Župana Brodsko-posavske županije (KLASA: 350-01/23-01/06, URBROJ: 2178-09/23-3 od 03. svibnja 2023. godine), Matej Badrov, mag.ing.aedif., imenovan je ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje

Brodsko-posavske županije na mandat od 4 (četiri) godine s datumom 18. svibnja 2023. god., po prethodno provedenom javnom natječaju i dobivenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne

imovine (KLASA: 080-09/23-01/45, URBROJ: 531-03-1-1-23-2 od 17. travnja 2023. god.).

Ravnatelj

Upravno Vijeće

Upravno Vijeće

Upravno vijeće upravlja Zavodom. Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

Rješenjem Župana Brodsko-posavske županije od 15. veljače 2022. godine (KLASA: 214-04/22-01/01, URBROJ: 2178-09/1-22-1), na mandat od četiri godine, imenovani su članovi Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u sastavu:

 • Dražen Leko, predsjednik,
 • Josip Stanić,
 • Ivica Stipetić,
 • Ilija Ćosić,
 • Ivana Ević.
Upravno Vijeće

Adresar

Zavod za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje

Sjedište: Trg pobjede 26A,
35000 Slavonski Brod
OIB: 29772586152
MB: 050044469
tel.: +385 35 445 560
faks.: +385 35 445 558
e-mail: zavod@bpzzpu.hr
Matej Badrov, mag. ing. aedif.

Matej Badrov, mag. ing. aedif.

ravnatelj
e-mail: matej.badrov@bpzzpu.hr
Zoran Mihelčić

Zoran Mihelčić

stručni referent za GIS bazu i kartografiju
e-mail: zoran.mihelcic@bpzzpu.hr
Dominik Miščančuk, mag.geogr.

Dominik Miščančuk, mag.geogr.

viši stručni suradnik za GIS i kartografiju
e-mail: dominik.miscancuk@bpzzpu.hr
Marija Nikolić

Marija Nikolić

administrativna tajnica
e-mail: marija.nikolic@bpzzpu.hr
Ivan Rajković, dipl. iur.

Ivan Rajković, dipl. iur.

stručni savjetnik za opće i pravne poslove
e-mail: ivan.rajkovic@bpzzpu.hr
Zdravko Sandak

Zdravko Sandak

stručni referent za promet i infrastrukturu
e-mail: zdravko.sandak@bpzzpu.hr
Blaženka Veselinović, dipl. ing. arh.

Blaženka Veselinović, dipl. ing. arh.

voditelj odsjeka za prostorno uređenje
e-mail: blazenka.veselinovic@bpzzpu.hr

Kako do nas