Back to top

STANJE U PROSTORU

STANJE U PROSTORU

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE izrađuje se i donosi slijedom članka 39.-41. Zakona o prostornom uređenju (NN 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819).

Sadržaj Izvješća o stanju u prostoru definira Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 4814 i 1915). Članak 6. ovog Pravilnika definira sadržaj IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE kao izvješće o stanju u prostoru regionalne razine s propisanim sadržajem:

I. POLAZIŠTA

 1. Ciljevi izrade Izvješća
 2. Zakonodavno-institucionalni okvir
 3. Osnovna prostorna obilježja županije, odnosno Grada Zagreba
 4. Županija, odnosno Grad Zagreb u okviru prostornoga uređenja Države

II. ANALIZA I OCJENA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

 1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina županije, odnosno Grada Zagreba
 2. Sustav naselja
 3. Gospodarske djelatnosti
 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za županiju, odnosno Grad Zagreb
 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja
 6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA I DRUGIH DOKUMENATA

 1. Izrada prostornih planova
 2. Provedba prostornih planova
 3. Prostorni planovi u odnosu na druge dokumente koji utječu na prostor
 4. Provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog izvješća o stanju u prostoru

IV. PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA S OSNOVNIM PREPORUKAMA MJERA ZA IDUĆE RAZDOBLJE

 1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg prostornog razvoja županije, odnosno Grada Zagreba obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove
 2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih prostornih planova, drugih dokumenata koji utječu na prostor na razini županije, odnosno Grada Zagreba
 3. Preporuke mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja. „

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 2014.-2020. GODINE

Temeljem članka 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) Županijska skupština Brodsko-posavske županije na svojoj 3. sjednici održanoj dana 04.10.2021. godine razmatrala je i usvojila Izvješće o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine. Zaključak o usvajanju predmetnog izvješća i Izvješće o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine objavljeno je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 352021 od 11. listopada 2021. godine.

Izvješće o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije 2014.-2020. god.


Izvješće o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije 2009.-2013. god.

STANJE U PROSTORU